על פרשת בשלח

הרב יצחק בר זאב

מלחמת עמלק- קריאה לאחדות ישראל

בסוף פרשת בשלח מספרת התורה על מלחמת עמלק בעם ישראל: "ויבוא עמלק וילחם בישראל ברפידים", בניצחון המלחמה מספרת התורה על דבר פלאי, משה מרים את ידיו וכאשר ידיו מורמות מעלה בני ישראל גוברים, כאשר ידיו יורדות מטה עמלק גוברים וחוזר חלילה עד הניצחון השלם של בני ישראל.

כמה פסוקים קודם לכן קוראים אנו על חטאם של בני ישראל בתלונתם אודות חוסר במי שתייה: "ויסעו כל העם... ויחנו ברפידים וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה... ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בנ"י ועל נסתם את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אם אין".

הסמיכות הזאת מלמדת אותנו [כפי שביארו המפרשים] כי בעקבות החטא ברפידים הגיע עמלק לאותו מקום והתאפשר לו להילחם בעם ישראל.

החטא ברפידים כולל בתוכו ב' חטאים, ושניהם רמוזים בשם המקום בו מתרחשים שני האירועים הנ"ל: חטא א'- " על נסתם את ה' לאמר היש ה' בקרבנו אם אין", היינו, התרחקות מהקב"ה וכפירה מהשגחתו. חטא ב'- פירוד ומחלוקת בין בני ישראל למשה ובין תמימי הדרך לקבוצת החוטאים. עניינים אלו רמוזים בשם "רפידים": שרפו ידיהם ממצוות וייצרו פירוד בתוכם וביניהם לקב"ה.

אחדות העם מבוארת בדברי בעל התניא שכתב (ליקוטי אומרים לב'): "לכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורשם ומקרן באלקי ישראל", אחדות בני ישראל עם הקב"ה מבוארת במדרש שיר השירים: "פתחי לי אחותי רעייתי תמתי, שנתממו עמי בסיני... מה תאומים אם חש אחד בראשו חברו מרגיש כן אמר הקב"ה עמו אנוכי בצרה".

העולה מהדברים הנ"ל ומספרי המפרשים הרבים, כי אחדות עם ישראל ואחדות העם עם הקב"ה הינו מעגל קסמים אחד התלוי אחד בשני, אחדות עם ישראל הינה אחדות שורשית ורוחנית ממעמקי הנפש המגיעה לשלמותה רק ע"י קשר רוחני ודבקות בה'. ומנגד, דבקות בה' איננה אפשרית ללא אחדות בין כלל חלקי העם ועמידה משותפת בלב אחד כגוף אחד לפני הקב"ה.

לפי"ז מבואר מדוע דווקא אחרי חטאם של בני ישראל הגיע עמלק, אותו אויב נצחי ש"להוט ללקק דמם של ישראל" (כדברי הדעת זקנים) וקיבל רשות לנסות ולהילחם בעם ישראל.

ניצחון המלחמה נעשה ע"י תיקון ב' החטאים הנ"ל כמו שמבאר המדרש (פרקי דרבי אליעזר) בביאורו לפלא הניצחון שנעשה ע"י ידיו של משה: "עלה משה לראש הגבעה וכל ישראל יצאו החוצה וראו את משה כורע על בירכיו והם כורעים על בירכיהם, נופל על פניו ארצה והם נופלים על פניהם ארצה וכו' כשם ששליח ציבור מתפלל כך כל העם עונים אחריו"- משה ע"י הרמת ידיו מעלה כלפי ה' בתפילה ובקשה, איחד שוב בין כל העם לבין הקב"ה, באחדות רוחנית אמיתית ובדבקות בה'.

שנזכה כולנו להרבות באחדות ישראל, באהבת ישראל ובדבקות עם ישראל לקב"ה, שכל אלו דבר אחד הם ובזכות זה נזכה לגבור ולנצח את כל אויבנו.